Web Analytics

Elaine Freeman Gannon

MO, State Senate

Term Ends: 2025

Voted to increase Missouri's gas tax